Ukuphilisa iiAbutshu kunye nobugqwirha

Amakhubalo kunye nobugqwirha bokuphulukisa ngokwasemzimbeni, ngokwengqondo nangokomoya